Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden TRINON

 

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Trinon, en een Opdrachtgever waarop Trinon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

“de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Trinon in het kader van een opdracht ingeschakelde derden”. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Trinon en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Trinon niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Trinon in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Trinon zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

Trinon kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Trinon daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trinon anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Trinon niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Trinon en de Opdrachtgever      wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst      anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders      overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of      voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of      opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van      een termijn dient de Opdrachtgever Trinon derhalve schriftelijk in gebreke      te stellen. Trinon dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden      om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Trinon zal de overeenkomst naar beste inzicht en      vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en      ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Trinon heeft het recht bepaalde werkzaamheden te      laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407      lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Trinon of door Trinon ingeschakelde      derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de      locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen      locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die      medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Trinon is gerechtigd de overeenkomst in      verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte      afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan      Trinon de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren      opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan      voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle      gegevens, waarvan Trinon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de      Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk      zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Trinon worden      verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde      gegevens niet tijdig aan Trinon zijn verstrekt, heeft Trinon het recht de      uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging      voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan      de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet      eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Trinon ter      beschikking heeft gesteld. Trinon is niet aansprakelijk voor schade, van      welke aard ook, doordat Trinon is uitgegaan van door de Opdrachtgever      verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst      blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om      deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in      onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,      omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing      van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt      gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief      opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen      oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk      overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Trinon zal daarvan      zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de      overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering      worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging      van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn      van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder      begrepen een aanvulling, dan is Trinon gerechtigd om daaraan eerst      uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Trinon      bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de      uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het      alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.      Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst      levert geen wanprestatie van Trinon op en is voor de Opdrachtgever geen      grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Trinon een      verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in      kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben      bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te      leveren zaken.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de      deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Trinon gehouden is,      dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Trinon      daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien Trinon met de Opdrachtgever een vast      honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Trinon niettemin te allen      tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat      de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die      reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een      bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar      oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et      cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst      redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van      een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt      binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend      de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6      BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te      ontbinden, tenzij Trinon alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op      basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
 15. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een      bevoegdheid of een op Trinon rustende verplichting ingevolge de wet;
 16. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie      maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 17. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen      dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Trinon is bevoegd de nakoming van de verplichtingen      op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de      verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig      nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Trinon ter kennis gekomen      omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de      verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten      van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening      van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of      onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de      Opdrachtgever niet langer van Trinon kan worden gevergd dat hij de      overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Trinon bevoegd de overeenkomst te      ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat      nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins      omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde      instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Trinon kan      worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de      vorderingen van Trinon op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Trinon      de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken      uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Trinon tot opschorting of ontbinding      overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en      kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever      toerekenbaar is, is Trinon gerechtigd tot vergoeding van de schade,      daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst      voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding      rechtvaardigt, dan is Trinon gerechtigd de overeenkomst terstond en met      directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling      van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de      Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of      schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd      door Trinon, zal Trinon in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor      overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de      opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van      de werkzaamheden voor Trinon extra kosten met zich meebrengt, dan worden      deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is      gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,      tenzij Trinon anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van)      surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en      voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste      van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid      waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan      beschikken, staat het Trinon vrij om de overeenkomst terstond en met      directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren,      zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige      schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Trinon op de      Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel      of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht      en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele      aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de      overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in      rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 5 Overmacht

 1. Trinon is niet gehouden tot het nakomen van enige      verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt      als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch      krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen      voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden      verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt      begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,      waarop Trinon geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trinon niet in      staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van      Trinon of van derden daaronder begrepen. Trinon heeft ook het recht zich      op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming      van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Trinon zijn verbintenis had      moeten nakomen.
 3. Trinon kan gedurende de periode dat de overmacht      voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze      periode langer duurt dan [object Object], dan is ieder der partijen      gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot      vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzover Trinon ten tijde van het intreden van      overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk      is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen      respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trinon      gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte      separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te      voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30      dagen na factuurdatum, op een door Trinon aan te geven wijze in de      valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Trinon      aangegeven. Trinon is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de      tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege      in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De      rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat      de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het      volledig verschuldigde bedrag.
 3. Trinon heeft het recht de door Opdrachtgever gedane      betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de      kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in      mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Trinon kan, zonder daardoor      in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de      Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling      aanwijst. Trinon kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien      daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten      worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot      verrekening van het door hem aan Trinon verschuldigde. Bezwaren tegen de      hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De      Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231      tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een      factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is      in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke      kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de      Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van      hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode      volgens Rapport Voorwerk II. Indien Trinon echter hogere kosten ter      incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de      werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele      gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de      Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde      incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Trinon      geleverde blijft eigendom van Trinon totdat de Opdrachtgever alle      verplichtingen uit de met Trinon gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is      nagekomen.
 2. Het door Trinon geleverde, dat ingevolge lid 1.      onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag      nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd      om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige      andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat      redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Trinon      veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder      eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of      doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Trinon daarvan onmiddellijk      op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het      onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden      tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de      polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Trinon ter inzage te      geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Trinon gerechtigd      tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er      jegens Trinon bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al      hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Trinon zijn in dit artikel aangeduide      eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat      onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Trinon en door Trinon      aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen      van Trinon zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Trinon te leveren zaken voldoen aan de      gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering      redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik      in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van      toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.      Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of      het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de      voorwaarden die daaraan gesteld worden. Trinon kan in dat geval andere      garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken      of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt      voor een periode van [object Object] na levering, tenzij uit de      aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn      overeengekomen. Indien de door Trinon verstrekte garantie een zaak betreft      die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die,      die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders      wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien      een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig      of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,      onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door      derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Trinon, de      Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel      hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die      daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of      bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt      evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of      het gevolg is van omstandigheden waar Trinon geen invloed op kan      uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld      doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen)      onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking      worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn      uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit      en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is      overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn      overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen [object      Object] na levering schriftelijk aan Trinon te worden gemeld.      Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval      uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Trinon      te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke      omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Trinon in staat is adequaat      te reageren. De Opdrachtgever dient Trinon in de gelegenheid te stellen      een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort      dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat      geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken      en hetgeen waartoe hij Trinon opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt,      dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of      schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en      dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Trinon de gebrekkige zaak      binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien      retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving      ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Trinon,      vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding      daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de      Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Trinon te retourneren en      de eigendom daarover aan Trinon te verschaffen, tenzij Trinon anders      aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond      is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de      onderzoekskosten, aan de zijde van Trinon daardoor gevallen, integraal      voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten      voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en      voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen,      bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Trinon      en de door Trinon bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken      derden, [object Object].

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Trinon aansprakelijk mocht zijn, dan is deze      aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Trinon is niet aansprakelijk voor schade, van welke      aard ook, ontstaan doordat Trinon is uitgegaan van door of namens de      Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Trinon aansprakelijk mocht zijn voor      enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Trinon beperkt tot      maximaal eennmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat      gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Trinon is in ieder geval      steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in      voorkomend geval.
 5. Trinon is uitsluitend aansprakelijk voor directe      schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de      redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de      schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin      van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de      gebrekkige prestatie van Trinon aan de overeenkomst te laten beantwoorden,      voor zoveel deze aan Trinon toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,      gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de      Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe      schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Trinon is nimmer      aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,      gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de      aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of      grove schuld van Trinon of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Trinon voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Trinon toerekenbaar is. Indien Trinon uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Trinon zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Trinon, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Trinon en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom 

Trinon behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Trinon heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Trinon partij is,      is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een      verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt      gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar      woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt      uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Trinon is bij      uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend      anders voorschrijft. Niettemin heeft Trinon het recht het geschil voor te      leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen      nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in      onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie      zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met      Trinon.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend      voor de uitleg daarvan.

___________________________________________________________________________________________________